Skip to content

Director of Greenpeace Slovakia

Hybrid
 • Bartislava, Slovakia
Program

Job description

Hovorí sa, že vízia bez činnosti je len sen, činnosť bez vízie je len mrhaním času, no vízia skombinovaná s činnosťou dokáže zmeniť svet. Ak cítite, že máte víziu a chceli by ste na nej začať pracovať, možno hľadáme práve Vás. Za prírodu na Slovensku bojujeme už 30 rokov. Teraz hľadáme posilu do tímu na pozícii


Riaditeľ*ka Greenpeace Slovensko

Hľadáme niekoho, kto má “drive” a chuť meniť veci na Slovensku k lepšiemu.

Budete zodpovedať za celkový chod kancelárie Greenpeace na Slovensku, budete mať na starosti štruktúru tímu, ľudí, finančné operácie, plánovanie a realizáciu programov. Riaditeľ*ka Greenpeace pôsobí aj ako právny zástupca Greenpeace na Slovensku a reprezentuje organizáciu v oficiálnych vzťahoch s vládou, štátnymi inštitúciami, politickými stranami, médiami a ostatnými mimovládnymi organizáciami. Vašou zodpovednosťou bude aj dodržiavanie zásad definovaných vo vnútorných predpisoch Greenpeace International a Greenpeace CEE, ako aj národnej legislatívy pre mimovládne organizácie.

Získate tak jedinečnú príležitosť významne ovplyvniť ochranu životného prostredia na Slovensku, v jednej z najznámejších medzinárodných environmentálnych organizácii sveta.


Are you a visionary leader looking for a new challenge with a strong purpose and dedicated to the idea of making a real difference? Then you should read further! We want to strengthen our team with an experienced, creative and passionate

Director of Greenpeace Slovakia

Do you see yourself in this?

We are looking for a leader with the drive and ambition to deliver transformative change in Slovakia.

The person will be responsible for the overall operation of the Greenpeace office in Slovakia; be in charge of the team structure, the people, the financial operations, the program planning and implementation. The position acts as the legal representative of Greenpeace in Slovakia and represents the organization in official relations with government, state institutions, political parties, media and NGOs. The role will also be responsible for compliance with the principles defined in the internal rules of Greenpeace International and Greenpeace CEE, as well as national legislation for NGOs.

This is a unique opportunity to make a meaningful impact on environmental protection in Slovakia.Job requirements

Vaša hlavná náplň práce okrem iného bude:

 • Reprezentovať organizáciu v oficiálnych vzťahoch s vládou, štátnymi inštitúciami, politickými stranami a ostatnými mimovládnymi organizáciami, v politických aj administratívnych aspektoch;

 • Viesť, motivovať a riadiť zamestnancov a zamestnankyne národného tímu, vrátane individuálneho a organizačného rozvoja tímu;

 • Navrhovať, plniť a monitorovať ročný rozpočet organizácie na Slovensku;

 • Dohliadať na všetky aspekty plánovania, monitorovania a hodnotenia kampane a riadiť ich;

 • Účasť na relevantných rozhodovacích procesoch v rámci stredoeurópskeho regiónu v rámci organizácie a tiež budete súčasťou komunity regionálnych riaditeľov;

 • Zodpovednosť za dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov pre MVO;

 • Budete tiež štatutárnym zástupcom Greenpeace Stredná a východná Európa na Slovensku (zodpovednosť na základe stanov organizácie).

 • Koho hľadáme:

  • Človeka so skúsenosťami senior manažéra, lídra, pre ktorého je dôležitá empatia, vzájomný rešpekt, otvorenosť, dôvera, niekoho, kto vie motivovať tím a tiež nechať mu istú mieru slobody a rastu. Človeka s vysokou mierou etiky a osobnej integrity;

  • Človeka, ktorý sa vyzná v problematike ochrany životného prostredia a slovenského politického kontextu, pre ktorého sú dôležité hodnoty a prístup Greenpeace v oblasti klímy a environmentálnej spravodlivosti;

  • Človeka s výbornými schopnosťami v oblasti programového manažmentu a skúsenosťami s riadením viacerých projektov a úloh, a tiež so skúsenosťami s manažovaním rozpočtov či rizík;

  • Viac než vítané sú skúsenosti v mimovládnom, neziskovom sektore, politickej či advokačnej práci;

  • Človeka so schopnosťou vytvárať jasné, jednoduché a na konkrétnych riešeniach založené procesy a postupy;

  • Osobu s vysokou úrovňou znalostí o tom, ako sa vedie kampaň a vie ako sa tvorí stratégia kampane;

  • Človeka s výbornými slovnými aj písomnými schopnosťami v slovenskom jazyku a s plynulou angličtinou.

  • Úspešný uchádzač musí mať slovenský občiansky preukaz.

  Čo ponúkame:

  • Dobrý plat a balík výhod (možnosť homeofficov, teambuildingy, príspevok na mestskú hromadnú dopravu, príspevok na stravu, príspevok na dieťa, 5 dní dovolenky navyše);

  • Dynamické a podporné pracovné prostredie;

  • Príležitosť skutočne meniť svet;

  • Kariérny rozvoj a rast v rámci Greenpeace;

  • Prostredie medzinárodnej organizácie.

  The role holder reports to the Regional Organizational Director and is part of the Office Directors community. The position is to be based in Bratislava, Slovakia. The minimum monthly salary is 2.486,00 EUR. The final salary is based on the organization's salary system and the relevant experience of the position holder. We are receiving applications on a rolling basis.

  Držiteľ*ka tejto funkcie je podriadený*á Regionálnemu organizačnému riaditeľovi (v rámci regiónu Stredná a východná Európa) a je súčasťou Komunity riaditeľov kancelárií. Prácu budete vykonávať v na Slovensku, v Bratislave. Minimálna mesačná mzda je 2.486,00 eur. Konečná mzda sa odvíja od mzdového systému organizácie a príslušných skúseností držiteľa pozície. Žiadosti o zamestnanie prijímame priebežne.

  Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači a uchádzačky. Akceptujeme len životopisy spolu s motivačným listom v anglickom jazyku.

  Greenpeace je zamestnávateľom, ktorý podporuje rovnosť príležitostí. V pracovných príležitostiach a postupoch nediskriminujeme na základe veku, občianstva, farby pleti, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, rodinného alebo manželského stavu, rodovej identity alebo vyjadrenia, rasy, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo akejkoľvek inej zákonom chránenej charakteristiky. Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy.

  Greenpeace je nezávislá kampaňová organizácia, ktorá využíva nenásilnú a tvorivú konfrontáciu na odhaľovanie globálnych environmentálnych problémov a vypracovanie riešení pre ekologickú a mierovú budúcnosť. Greenpeace v strednej a východnej Európe (GP CEE) je regionálna kancelária, ktorú tvorí 8 národných kancelárií: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

The main scope of the role will include but not be limited to:

 • Represent the organization in official relations with government, state institutions, political parties and NGOs in political and administrative aspects;

 • Design, execute and monitor the yearly national budgets;

 • Lead, motivate, and manage the national staff including responsibility for individual and organizational development;

 • Oversee and lead all aspects of the campaign planning, monitoring and evaluation;

 • Participation in regionally relevant decision making processes and contributing member of the regional directors’ community;

 • Accountable for compliance with national legislation for NGOs;

 • Statutory representative of Greenpeace CEE in Slovakia (liability based on the bylaws of organization).

What we are looking for:

 • Demonstrated experience as a senior manager with an empowering leadership style, fostering a culture of high performance, openness, trust, and accountability, ensuring organizational ethics and integrity;

 • Understanding of environmental issues and Slovak political context, with an unwavering commitment to sustainability and Greenpeace’s climate and environmental justice approach;

 • Exceptional programme management skills and experience in management of multiple projects and tasks, risk and budget management;

 • Experience in non-governmental, non-profit sector, political and advocacy work are a precondition;

 • Ability to create clear, simple, solutions-based processes and procedures;

 • High level knowledge of campaigning, campaign strategy development;

 • Strong verbal and written communications skills in Slovak; fluent in English;

 • A successful candidate must have a Slovak ID.

What we offer:

 • Competitive salary and benefits package;

 • A dynamic and supportive work environment;

 • The opportunity to make a real difference in the world;

 • Career development and growth within Greenpeace;

 • The environment of an international organization.

The role holder reports to the Regional Organizational Director and is part of the Office Directors community. The position is to be based in Bratislava, Slovakia. The minimum monthly salary is 2.486,00 EUR. The final salary is based on the organization's salary system and the relevant experience of the position holder. We are receiving applications on a rolling basis.

Only selected candidates will be invited for an interview.

Greenpeace is an equal opportunity employer. We do not discriminate in employment opportunities or practices on the basis of age, citizenship, color, disability, ethnicity, family or marital status, gender identity or expression, race, religion, sex, sexual orientation, or any other legally protected characteristic and would like to invite you especially to apply.

Greenpeace is an independent campaigning organization, which uses peaceful, creative confrontation to expose global environmental problems and develop solutions for a green and peaceful future. Greenpeace Central and Eastern Europe (GP CEE) is a regional office consisting of 8 national offices: Austria, Bulgaria, Croatia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.Hybrid
 • Bartislava, Slovakia
Program

or

Hybrid
 • Bartislava, Slovakia
Program